Produktionsmanagement

Kvalitet på alla etapper

Produktionsmanagement


Företagets bransch

Drivkraften i tillverkningskedjan kommer inte från själva produktionen utan från efterfrågan hos våra kunder. Det rör sig framför allt om ett nät samverkande företag som företräder både inköps- och distributionssidan.

De dataprogram för yrkesanvändare som vi förfogar över möjliggör projektering, planering, relisation, kontroll och övervakning av produktionskedjan. Vi följer i detalj flödet av informationer, produkter och tjänster.

Management av tillverkningskedjan är utomordentligt betydelsefullt för oss eftersom det närmar oss våra kunder och våra leverentörer.

I detta syfte använder vi oss av en rad senaste vinningar både vad gäller programvara och organisation:
- system för avancerad planering och schemaläggning av produktionsresurser - APS
- system för styrning och övervakning av produktionsprocessser - MES
- vi ser till att alla processer är identifierbara tack vare streckkod som varje arbetsmoment markeras med
- integrerade IT-system ERP
- vi har möjligheter att komunicera med leverantörer och kunder genom ett automatiskt datautbyte B2B
- vi har implementerat en elektronisk inköpsplattform som gör alla leveranser transparenta och konkurrensmässigt schysta - EPP
- system av Business Intelligence tillåter oss att övervaka valfria processindikatorer KPI
- system för projektmanagement och intern dokumenthantering
- PLM-system för hantering av en produkt och information om produkten under produktens livslängd